Skip to main content

Vedtægter

for foreningen “Flugtskydningscenter Karup”

§1 Navn og Hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Flugtskydningscenter Karup” og er beliggende på grunden Grovevej 37c tilhørende Flyvestation Karup, der indgår lejeaftale med Flugtskydningscenter Karup og Viborg kommune.
Stk. 2. Flugtskydningscenter Karup betaler den årlige leje til Forsvaret. Hjemstedskommune er Viborg kommune.

§2 Stiftelsesgrundlag

Stk. 1. Foreningen er stiftet d. 21.02. 2009 og virker i henhold til de nedennævnte vedtægter, Centret tilhører følgende jagtforeninger i Viborg kommune: Flugtskydningscenter Karup og Frederiks Jagtforening.

§3 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er, at fremme interessen for ”Sportsskydning til bevægelige mål”. primært at medvirke til at så mange som muligt af sportsskytter, nye jagttegnsløsere, samt jægere i almindelighed får oplysning om våbenbehandling og ikke mindst får interesse for denne form for sportsskydning, såvel teori som praksis for at fremme træfsikkerheden, også på jagt.

Stk. 2. Endvidere er foreningens formål at være den samlende forening i samarbejdet mellem Flugtskydningscenter Karup og Frederiks Jagtforening og der igennem at fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund 8 2.

§4 Organisatorisk tilhør

Stk. 1. Skydebanen Flugtskydningscenter Karup er ejet af Flugtskydningscenter Karup og Frederiks Jagtforening, og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

Stk. 2. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen. Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

Stk. 3. Hvis foreningen som medlem er, tilsluttet Dansk Flugtskydnings Forbund og eventuelt Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund er Foreningen dermed også underlagt disses love og bestemmelser.

§5 Medlemsforhold

Stk. 1. Som aktivt medlem kan optages alle uberygtet personer, der kan tilslutte sig foreningernes formål.

Stk. 2. Ved betaling af det på generalforsamlingens fastsatte årskontingent er personen medlem af foreningen.

Stk. 3. Hvis Flugtskydningscenter Karup er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund og eventuelt Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund kan Foreningen hermed optage medlemmer uden de skal være medlem af en jagtforening

Stk. 4. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms-, og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

Stk. 5. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

Stk. 6. Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld, udover at betale deres medlemskontingent indtil lovlig udmeldelse er sket.

Stk. 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

§6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent fra foreningen, såfremt vedkommende udviser uforsvarlig adfærd på banen, handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager selve eksklusionen af medlemmet. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

Stk. 3. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter $ 37. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§7 Våbenpåtegningsret.

Stk. 1 Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

Stk. 2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;

 1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.
 2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
 3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

Stk. 3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.

Stk..5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våben på tegningen.

Stk. 8 Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger, skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.

Stk. 7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§8 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i oktober, før generalforsamling i Frederiks jagtforening, således at emner vedtaget på generalforsamlingen, men som evt. skal godkendes af Frederiks Jagtforening, kan blive behandlet på deres årlige generalforsamling. Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen bliver afholdt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten skriftligt, på foreningens hjemmeside, eller ved annonce i Jæger.

Stk. 3. En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§9 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden på det ordinære generalforsamling skal omfatte følgende.

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
 • Eventuelt

§10 Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Hvert medlem har en stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Beslutninger vedtages ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte og beslutning om foreningens opløsning mindst 3/4 flertal blandt de fremmødte.

Stk. 4. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Stk. 5. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves at referat fra generalforsamlingen indføres i en af bestyrelsen, autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og sekretær.

Stk. 6. Valgbar til bestyrelse og stemmeberettiget er medlemmer af foreningen ”Flugtskydningscenter Karup”.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Stk. 2. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§12 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 5-7 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Der føres beslutningsprotokol, som efter hvert møde underskrives af de fremmødte medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen består af 5-7medlemmer, valgt for 2 år ad gangen — genvalg kan finde sted. 3 i lige år og 2-4 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Som kasserer og sekretær kan bestyrelsen vælge personer uden for bestyrelsen.

§13 Regnskab

Stk. 1. Det påhviler kassereren at sørge for at foreningens regnskaber bliver ført og administreret på forsvarlig vis. Foreningens regnskabsår er fra 1/10 til 30/9.

Stk. 2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

§14 Revision

Stk. 1. De to revisorer, der vælges af medlemmerne for en 2 års periode, skal gennemgå regnskabet og komme med evt. bemærkninger på dette. Revisorerne har endvidere til opgave, løbende at påse at foreningen administreres hensigtsmæssig, og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn, og skal hvert år i oktober gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede.

Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§15 Tegning

Stk. 1. Foreningen tegnes i den daglige drift af formanden, og i dennes fravær af næstformand og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§16 Aktiviteter

Stk. 1. For Frederiks jagtforening, stilles banen til rådighed i forbindelse med deres årlige aktiviteter. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med Frederiks jagtforening et årsprogram, der offentliggøres senest 1. februar.

§17 Ophør

Stk. 1. Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses, beslutningen kan dog ikke effektueres uden accept fra Frederiks jagtforenings bestyrelse eller generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtelser er opfyldt tildeles Frederiks jagtforening, som er medlem af Danmarks Jægerforbund. Er Frederiks jagtforening ikke medlem af Danmarks Jægerforbund skal foreningens eventuelle formue — efter at alle forpligtelser er opfyldt — forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.

§18. Sammenslutning

Stk. 1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således af foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening,

Stk. 2. beslutningen om sammenslutning kan dog ikke effektueres uden godkendelse fra Frederiks jagtforenings bestyrelse eller generalforsamling. Godkendelse af sammenslutningen på en generalforsamling kræver 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer eller en enig bestyrelse.

§20. Ikrafttræden

Stk. 1. Ovenstående vedtægter, der er behandlet og godkendt af Bestyrelsen i Flugtskydningscenter Karup og Frederiks jagtforening november 2019 træder i kraft når vedtægter også er godkendt på foreningen, Flugtskydningscenter Karups generalforsamling 30.10.2019 og af Danmarks Jægerforbund.

 

Ovenstående vedtægt er godkendt på Flugtskydningscenter Karups generalforsamling 30.oktober 2019